ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VIA INTERNET

ALGEMEEN

Adres in Nederland:

Laurastar NEDERLAND
Spaces Fellenoord
Schimmelt 2-16
5611 ZX Eindhoven

KvK-nummer : 20092352
TVA : NL807542751B01


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop via internet door Laurastar SA (hierna ‘Laurastar’) en zijn opgesteld voor de eindgebruiker (hierna de ‘Koper’) die voor niet-beroepsmatige doeleinden koopt; de goederen kunnen alleen in de landen worden geleverd die door de e-shop worden bediend. De koper dient de algemene voorwaarden voor verkoop via internet altijd te lezen alvorens een bestelling op internet te plaatsen. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van deze voorwaarden zonder voorbehoud. Deze algemene voorwaarden voor verkoop via internet regelen de contractuele relaties tussen Laurastar en de koper, die ze aanvaarden zonder voorbehoud omdat ze op exclusieve wijze van toepassing zijn, ook als ze in tegenspraak zijn met eventuele algemene voorwaarden van de koper. Er wordt gepreciseerd dat de producten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de koper, met uitsluiting van professionele activiteiten van wederverkoop van de producten. Laurastar kan elk moment wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden voor verkoop via internet. De voorwaarden die op het moment van het sluiten van de verkoop gelden, zijn van toepassing op de lopende contracten.

HET CONTRACT

De koper die een bestelling op de website van Laurastar plaatst, moet ten minste 18 jaar oud zijn en volledig juridisch bekwaam zijn of een ouderlijke toestemming hebben waarmee hij een bestelling op de website mag plaatsen. Het contract tussen Laurastar en de koper wordt pas van kracht als de koper online een bestelling heeft geplaatst en als Laurastar die bestelling per e-mail heeft bevestigd. De door Laurastar gestuurde e-mail ter bevestiging vormt de aanvaarding van de bestelling van de koper en vormt zo het verkoopcontract tussen Laurastar en de koper. Vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door Laurastar kan de koper zijn bestelling niet meer wijzigen of annuleren. Het recht van retour blijft voorbehouden. Laurastar behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren indien:
 • De koper heeft een geschil bestond met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling;
 • Het product is niet beschikbaar / op voorraad;
 • Er stond een foutieve prijs vermeld op het Platform;
 • Ons veiligheidssysteem geeft aan dat uw bestelling een ongebruikelijke bestelling is of een fraudegevoelige bestelling.
De afbeeldingen op de website van Laurastar dienen slechts ter illustratie en de koper kan er geen enkel recht aan ontlenen.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

Laurastar blijft eigendom van de geleverde goederen tot de betaling van het artikel in zijn geheel overeenkomstig het contract is ontvangen. De koper dient mee te werken aan alle noodzakelijke maatregelen ter bescherming van het eigendomsbewijs van Laurastar. Hij geeft Laurastar toestemming om op zijn kosten het eigendomsvoorbehoud in de vereiste vorm in te laten schrijven en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud houdt de koper het artikel in goede staat en zorgt hij dat elke inbreuk op het eigendomsrecht van Laurastar wordt verhinderd.

PRIJS

De aangegeven prijzen in de e-shop zijn uitgedrukt in euro’s (EUR). Ze zijn inclusief BTW en zijn exclusief de bijdrage voor de verwerkings- en verzendkosten, die apart in rekening worden gebracht. Alle bestellingen kunnen uitsluitend in euro’s (EUR) worden betaald. Laurastar behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijden te wijzigen. Bij een reeds geplaatste bestelling is de prijs die van kracht was op het moment van bestelling en die op de bevestiging van de bestelling staat van toepassing op deze verkoop via internet. Het maximumbedrag van een bestelling is EUR 2'750.-. De verzendkosten worden automatisch aan de prijs van de bestelde artikelen toegevoegd afhankelijk van het gewicht van de bestelde goederen.


BETALING

De betaling voor online bestellingen gebeurt met verschillende soorten betaalkaarten die door de klant worden gekozen. De op de e-shop aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro's (EUR). Ze zijn inclusief alle belastingen en exclusief de deelname aan de verwerkings- en verzendkosten, die apart worden gefactureerd. Alle bestellingen zijn uitsluitend in euro's (EUR) betaalbaar. Alle credit- en debetkaarttransacties worden gedebiteerd op het moment van aankoop.


LEVERINGSTERMIJN

Laurastar verbindt zich ertoe de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. De gemiddelde leveringstermijn voor goederen op voorraad is 3 tot 7 werkdagen vanaf het moment van betaling. Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vormen geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Als de goederen op het moment van bestelling niet op voorraad zijn, informeert Laurastar de koper zo spoedig mogelijk per e-mail. Zodra de goederen weer geleverd kunnen worden, worden ze naar de koper verzonden. Laurastar sluit alle aansprakelijkheid voor vertragingen uit.

RECHT VAN RETOUR

In het geval van een bestelfout van de kant van de koper kan deze profiteren van een recht van retour in de eerste 14 dagen na de ontvangst van het artikel en onder de volgende voorwaarden: Elk retour moet vooraf schriftelijk bij Laurastar worden aangekondigd.

Alleen volledige en ongebruikte artikelen die intact en klaar om te verkopen zijn en die nog in de originele verpakking zitten kunnen worden teruggenomen. Laurastar vergoedt het/de betaalde bedrag(en), met uitzondering van de verzendkosten. De terugbetaling gebeurt op de bankrekening van de creditcard van de koper. Als er een nieuw artikel ter vervanging geleverd dient te worden, dan vindt dat plaats via een nieuwe bestelling in de e-shop.


TERUGGAVE EN KLACHTEN

Het is de plicht van de koper om de goederen direct na levering te controleren en alle voorbehoud te maken en klachten in te dienen over eventuele gebreken, non-conformiteit of schade veroorzaakt door het transport. Voornoemd voorbehoud en klachten (de aangevoerde reden dient vermeld te worden) dienen zo spoedig mogelijk, maar op zijn laatst acht (8) dagen na levering schriftelijk aan Laurastar te worden verzonden om de behandeling van de klacht te verzekeren.

OVERMACHT

Geen van de partijen is aansprakelijk als het contract niet wordt uitgevoerd om redenen die onafhankelijk zijn van de wil (overmacht), zoals in het bijzonder: stakingen, terroristische handelingen, oorlogen, problemen die de leveranciers, het transport of de productie betreffen, schommelingen in de wisselkoers, handelingen van de overheid en natuurrampen. Elke partij heeft recht op een redelijke aanvullende periode voor de uitvoering, maar als dergelijke omstandigheden meer dan 60 dagen duren, kan het contract worden ontbonden door schriftelijke kennisgeving door een van beide partijen, zonder schadevergoeding.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

Het verkrijgen en de bewaring van persoonlijke informatie die is verzameld in het kader van de verkoop op afstand is onvermijdelijk, omdat deze informatie noodzakelijk is voor het afhandelen van de bestellingen, de levering van de producten en het opmaken van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. De weigering tot het doorgeven van de opgevraagde persoonsgegevens brengt de automatische verwerping van de bestelling met zich mee. Laurastar verbindt zich tot het naleven van de wettelijke voorschriften aangaande de veiligheid en bescherming van gegevens.

TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

Alle contracten zijn onderworpen aan het Zwitserse recht. Geschillen die zich voordoen tussen de partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Zwitserse kanton Fribourg. Het Verdrag van Wenen over contracten voor internationale verkoop van goederen is niet van toepassing. De bevoegde rechtbank is die van het hoofdkantoor van Laurastar. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop via internet door Laurastar SA (hierna ‘Laurastar’) en zijn opgesteld voor de eindgebruiker (hierna de ‘Koper’) die voor niet-beroepsmatige doeleinden koopt; de goederen kunnen alleen in de landen worden geleverd die door de e-shop worden bediend en die op de website van Laurastar worden genoemd.

Châtel-St-Denis, 02.02.2022.

ZEKERHEID

De Laurastar e-shop gebruikt het krachtige coderingssysteem SSL. SSL is de afkorting van "Secure Sockets Layer", het meest gebruikte coderingssysteem op het Internet. Dankzij de SSL codering is alle informatie die wordt uitgewisseld tussen uw browser (bijv. Internet Explorer of Netscape) en onze websiteserver onleesbaar voor derden. SSL garandeert hierdoor beveiligde betalingstransacties op het Internet. SSL is transparant voor de gebruiker, in die zin dan er u geen enkele manipulatie gevraagd wordt om te navigeren op een beveiligde SSL website. Toch kunt u een SSL-verbinding herkennen aan het adres van uw navigator dat begint met https://... In plaats van ...  Bovendien verschijnt er een slotsymbool op de statusbar van uw browser. De rest van de transacties kan uitgevoerd worden met behulp van de sessiesleutel die de integriteit en de privacy van de uitgewisselde gegevens garandeert. De site bewaart het nummer van uw creditcard niet. Het nummer van uw creditcard wordt niet bewaard in de geschiedenis van de verkopen via Internet. Hierdoor zult u deze gegevens bij elke aankoop via Internet weer moeten invoeren.

GEBRUIKSVOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

Het gebruik van de website betekent de aanvaarding van de volgende voorwaarden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle handelsmerken en logo’s op deze website zijn eigendom van het bedrijf Laurastar Group SA (hierna ‘Laurastar Group’), tenzij anders is vermeld. Het bedrijf Laurastar SA (hierna ‘Laurastar’) heeft toestemming van Laurastar Group om de handelsmerken en logo’s waarvan Laurastar Group eigenaar is te gebruiken. Geen enkele licentie of gebruikersrecht is toegewezen aan een van deze handelsmerken of logo’s op de website. Derhalve kunnen ze niet gebruikt kunnen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laurastar Group. Het bedrijf Laurastar Group, wel of niet vertegenwoordigd door Laurastar, behoudt zicht het recht voor om elke handeling tot imitatie van de rechten van intellectueel eigendom te vervolgen, daarbij inbegrepen in het kader van een strafrechtelijke actie. Copyright: de informatie op deze website of in elke andere publicatie die op of door deze website verkrijgbaar is, is het exclusieve eigendom van Laurastar of de licentie ervan is aan Laurastar verleend en is beschermd door copyright en andere eigendomsrechten. Niets op deze website mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of uitgegeven op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laurastar.
Handelsmerken: deze website bevat handelsmerken die eigendom zijn van en geregistreerd zijn door Laurastar Group om zijn producten te onderscheiden. Laurastar heeft toestemming van Laurastar Group om de handelsmerken waarvan Laurastar Group eigenaar is te gebruiken. Geen enkele licentie of gebruikersrecht van deze handelsmerken is hierbij toegewezen of overgedragen. Reproductie is niet toegestaan zonder de specifieke schriftelijke toestemming van Laurastar Group en/of Laurastar.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Laurastar werkt de informatie op de internetpagina’s zo vaak mogelijk bij, maar toch kunnen bepaalde gegevens veranderd zijn. Laurastar kan als gevolg daarvan niet garanderen dat de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld actueel, exact en volledig is. Wij raden u dan ook aan de gegevens die op de website aanwezig zijn voor elk gebruik te controleren. Bovendien behoudt Laurastar zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of toevoegingen aan te brengen op de beschikbaar gestelde internetpagina’s. Wij raden u overigens aan onze website regelmatig te bezoeken. Alle via deze website toegankelijke informatie wordt in de huidige staat geleverd. Het bedrijf Laurastar geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen volgen uit het bezoek of het gebruik van deze website, daarbij inbegrepen alle schade of virussen die de computeruitrusting of elk ander goed van de gebruiker zou kunnen besmetten. De gebruikers van deze website verklaren dientengevolge dat ze deze website op eigen risico betreden. Websites die buiten het bedrijf Laurastar vallen en die een hyperlink met deze website hebben, vallen niet onder het toezicht van Laurastar, die derhalve alle aansprakelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. In geen enkel geval vormen deze links naar andere websites een goedkeuring of partnerschap tussen Laurastar en deze sites, want die laatste zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid onderworpen. De gebruikers bezoeken die websites op eigen risico.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Het bedrijf Laurastar behoudt zich het recht voor de toegang tot de gehele of een deel van deze website, met inbegrip van met name de inhoud, functionaliteit en uren waarop de site beschikbaar is elk moment, om alle redenen en naar eigen believen te wijzigen, op te zeggen, op te schorten of te onderbreken. Neem voor opmerkingen en suggesties over deze website per e-mail contact op met de webmaster: webmaster(at)laurastar.com.


BESCHERMING VAN GEGEVENS

Laurastar garandeert de naleving van de Europese wettelijke maatregelen over de bescherming van gegevens tijdens de verwerking van de gegevens van personen of bedrijven. Wanneer u onze website raadpleegt, registeren wij verschillende informatie die op u van betrekking is. U voert zelf bepaalde gegevens in om de diensten te registreren, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Andere niet-persoonlijke gegevens worden geregistreerd in het kader van het technische proces, zoals IP-adressen. U geeft weer andere gegevens door wanneer u producten of diensten bestelt, met name via Extranet, of wanneer u direct contact met ons opneemt. Deze gegevens zijn beschermd tegen de toegang door derden, die er geen kennis van hebben. De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Laurastar verstrekte inlichtingen. De gebruiker van de website aanvaardt dat Laurastar deze gegevens gebruikt voor onderzoek, met name voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld om te noteren op welke dag de meeste bezoekers worden geregistreerd en welke gegevens het meest worden geraadpleegd). De gegevens worden op anonieme wijze voor deze onderzoeken geëvalueerd. Laurastar gebruikt uw persoonsgegevens om technische administratieve doeleinden van de website, voor het beheer van haar cliëntèle, voor enquêtes over de producten en voor haar marketing, maar uitsluitend binnen de grenzen van het noodzakelijke.

1. Laurastar geeft geen persoonsgegevens aan derden door

Geen enkele overdracht van uw persoonsgegevens aan derden buiten het bedrijf Laurastar vindt plaats zonder toestemming van uw kant, met uitsluiting van derden die bij de goede afhandeling van uw bestelling zijn betrokken (bijvoorbeeld bij de overdracht van uw gegevens aan de post), of om opinieonderzoeken uit te voeren. Uw informatie wordt met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

2. Wachtwoord en gebruikersnaam

Tijdens de beveiligde inschrijving kiest u een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord, waardoor alleen u toegang tot uw informatie hebt.

3. Toegang tot uw account op elk moment

U kunt op elk moment toegang hebben tot uw account, het wijzigen of de gegevens wissen, zoals afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, enzovoort.

4. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die onder andere de mogelijkheid geven om te analyseren hoe de website door u wordt gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor de websitebeheerder te leveren. Deze rapporten en diensten worden gebruikt met het oog op de permanente verbetering van het aanbod van deze website. U kan het opslaan van cookies via een bepaalde instelling van uw browser verhinderen. We willen er u echter op wijzen dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website voor de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kan bovendien de verzending van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in van Google te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Andere dergelijke plug-ins worden afhankelijk van de gebruikte browser ook door andere providers ter beschikking gesteld. In het licht van de discussie over het gebruik van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen we u erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie “anonymizelp()” gebruikt en de IP-adressen zodoende enkel verkort verder verwerkt worden om een rechtstreekse persoonlijke link uit te sluiten. Uw IP-adres wordt dus door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die tot het Verdrag over de Europese Economische Ruimte zijn toegetreden, voorafgaand aan de verzending verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar pas verkort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. Het gebruik van deze internetpagina’s betekent de aanvaarding door de gebruiker van deze bepalingen.COOKIES

In bepaalde gevallen gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestandje dat door de webserver naar uw internetbrowser wordt verzonden en in uw computer wordt geregistreerd. Wij kunnen u zo herkennen bij uw volgende bezoek. Cookies en vergelijkbare technieken maken ook bepaalde processen, diensten en transacties mogelijk, bijvoorbeeld wanneer u het virtuele mandje in een webwinkel gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat er een waarschuwing op uw scherm verschijnt voordat cookies worden geregistreerd of zelfs dat cookies verboden worden. U kunt ook afzien van het voordeel van persoonlijke cookies. In dat geval kunt u bepaalde diensten niet gebruiken. Wij raden u aan om cookies te accepteren, zodat wij onze website voor u op een geschikte manier kunnen inrichten, anders kan Laurastar u geen toegang tot alle diensten op deze website garanderen.

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID

Door deze website en alle andere websites van Laurastar te gebruiken bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid aanvaardt en u aanvaardt de voorwaarden op deze website. Mocht dat niet het geval zijn, wilt u deze website dan niet gebruiken en er geen persoonlijke informatie achterlaten.

Deze tekst is in werking getreden op 1 juni 2009 voor Laurastar.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING (AVD)

GARANTIE LAURASTAR

Als een door Laurastar verkocht apparaat fabrieksfouten vertoont, neemt Laurastar de volledige verantwoording voor het verhelpen van deze fouten, waarbij de in het Garantieboekje omschreven termijnen in acht genomen worden.

GARANTIE OP DIENSTVERLENING / HERSTEL

Laurastar verleent 12 maanden garantie op de dienstverlening / het herstel, op voorwaarde dat de dienstverlening / het herstel wordt uitgevoerd in het Laurastar Herstelcentrum. Voor de buiten het Laurastar Herstelcentrum uitgevoerde dienstverleningen/herstellingen verleent Laurastar geen enkele garantie.

BESCHIKBAARHEID VAN ONDERDELEN

In zijn hoedanigheid van fabrikant verleent Laurastar garantie op zijn apparaten. Daarom zijn alleen de onderdelen, componenten of accessoires waarvoor het apparaat niet geopend hoeft te worden in de verkoop verkrijgbaar. Als het nodig is het apparaat te openen, moet een verzoek tot herstel worden gericht aan de Laurastar Klantendienst.

PROCEDURE VOOR DE HERSTELAANVRAAG

Voor elke aanvraag tot herstel, zie het herstelaanvraagformulier en ga volgens de instrukties te werk. Dit formulier is verkrijgbaar op de Laurastar-website of bij de Laurastar Klantendienst. In geval van het niet opvolgen van deze instrukties, behoudt Laurastar zich het recht voor de zending te weigeren of kosten in rekening te brengen.

DUUR VAN DE DIENSTVERLENING / HET HERSTEL

Laurastar garandeert een maximale duur van 30 kalenderdagen tussen de datum van ontvangst van het (te reviseren/te herstellen) apparaat in een Laurastar Inzamelcentrum en de terugzenddatum van het (gereviseerde/herstelde) apparaat vanaf een Laurastar Inzamelcentrum. In geval van overschrijding van deze maximale duur, verbindt Laurastar zich ertoe het apparaat in te ruilen of een kredietnota te verstrekken van een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs van het apparaat. Laurastar is niet verantwoordelijk voor de duur van het vervoer tussen zijn klanten/partners en zijn Inzamelcentra (vertraging door de post, de andere transporteurs, etc…). In dat geval biedt Laurastar geen inruilmogelijkheid en verstrekt geen kredietnota.

HERSTELLINGEN

Voor de apparaten die niet onder de garantie vallen, voert Laurastar de herstellingen uit met gebruik van eenheidsprijzen. Hiermee wordt de herstelduur verkort en de werkwijze vereenvoudigd. De tarieven worden vastgesteld op grond van de leeftijd en het model van het apparaat. De leeftijd van het apparaat wordt vastgesteld op grond van de datum vermeld op de aankoopbon, bij het ontbreken van deze bon is de produktiedatum, welke op het apparaat vermeld staat, doorslaggevend.

 • de Laurastar vaste herstelprijzen houd
 • de vervanging van de defecte onderdelen
 • de reiniging van het apparaat (spoelen en polijsten)
 • de volledige en preventieve controle van het apparaat
 • de transportkosten van het apparaat
 • de werkuren
 • de administratieve kosten
 • 12 maanden garantie op de herstelling.


GELDIGHEID

Iedere eerdere overeenkomst, in welke vorm dan ook, met betrekking tot de behandelde punten in de onderhavige AVD, vervalt op de dag dat de onderhavige AVD van kracht wordt. Elk aanhangsel moet schriftelijk zijn. Laurastar behoudt zich het recht voor deze AVD zonder voorafgaande kennisgeving en op elke moment te wijzigen om deze aan de behoeften aan te passen. Alleen de AVD die gelden op het moment van een voorval zijn daarop van toepassing.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOE TE PASSEN RECHT

Bij een geschil is de rechtbank in het distrikt van het hoofdkantoor van Laurastar bevoegd. Het Zwitserse recht is van toepassing. De Franstalige versie van de onderhavige AVD is doorslaggevend.

Châtel-St-Denis, 2 januari 2022.